Het nieuw te ontwikkelen Expertisecentrum Eemsdelta in Delfzijl is één van de negen nieuwbouwprojecten uit het Groninger Zorgakkoord in het kader van (bevings)bestendige zorg in Groningen. In het Expertisecentrum Eemsdelta bundelen De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord hun krachten en zullen zij de zorg voor kwetsbare ouderen, kinderen en gezinnen op een nieuwe manier vormgeven. In het Expertisecentrum wordt ook het Revalidatiecentrum Eemsdelta gevestigd. Met de bouw van het Expertisecentrum wordt ingespeeld op ontwikkelen zoals krimp, krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en een veranderend zorglandschap.

Het is essentieel onze behandelaren uit te dagen en regie te bieden, door daarvoor een innovatieve omgeving te creëren met voldoende tijd, ruimte en vertrouwen om zo tot een integraal aanbod voor onze cliënten te geraken. Daarmee werken we aan behoud van behandeling in Eemsdelta, door een nieuwe, innovatieve manier van werken, met landelijke impact. De belangrijkste innovatieve thema’s voor het Expertisecentrum Eemsdelta zijn:

 • anders organiseren middels integrale teams en nieuwe coalities
 • arbeidsmarkt/aantrekkelijk werkgeverschap
 • e-health en domotica
 • circulariteit en duurzaamheid.

Wij zoeken een Procesmanager Innovatie die met alle betrokkenen en in nauwe samenwerking met de procesmanager Vastgoed, zorgt voor de realisatie van het ambitieuze innovatieprogramma van het Expertisecentrum Eemsdelta.

De ambitie van Expertisecentrum Eemsdelta

De Hoven, Lentis en Zonnehuisgroep Noord willen in de regio Delfzijl, Appingedam en Loppersum (de gemeente Eemsdelta) de zorg voor kwetsbare ouderen, kwetsbare kinderen en gezinnen anders vormgeven, zodat deze ook op langere termijn dichtbij beschikbaar blijft. Hiermee spelen we in op de vergrijzing en de ontgroening van de bevolking en de druk op de arbeidsmarkt, met name wat betreft een tekort aan hoger opgeleide zorgprofessionals en behandelaren. De urgentie wordt breed gevoeld en het besef dat er samengewerkt en anders gewerkt moet worden is sterk aanwezig.

Er is een stevige ambitie ten aanzien van de genoemde innovatieve thema’s. Realisatie hiervan vraagt continu anders denken, anders kijken en anders doen. Dit vraagt een transitie. In de maatschappij en ook in onze organisaties hebben we het goed functioneren van het systeem belangrijker gemaakt dan het goed functioneren van de mens. De mens staat buitenspel en is gevangen in starre regels, structuren en systemen. Wij bedachten die systemen om ons te helpen. Dat hebben ze heel lang goed gedaan, maar in de huidige complexe context binnen de regio Eemsdelta, merken we nu dat die systemen zich tegen ons gaan keren en ons beperken.

Wij geloven in het vermogen van mensen om die systemen weer te gaan veranderen. We moeten elkaar weer gaan vertrouwen, de mens centraal stellen en veel meer gaan samenwerken. Hiervoor is geen blauwdruk, geen kompas. Het brengt chaos of onzekerheid met zich mee, die we niet moeten vrezen, maar juist omarmen. Een voorwaarde voor transitie, een voorwaarde voor het waarmaken van onze ambities voor het Expertisecentrum.

Functie

Als procesmanager Innovatie ben je verantwoordelijk voor het transitieprogramma van het Expertisecentrum, waarin binnen ‘open ruimte’, visie en concepten worden ontwikkeld en gerealiseerd rond de innovatieve thema’s. De aanpak richt zich op samenkracht, co-creatie en principes vanuit Design Thinking en Human-Centered Innovation: in het Expertisecentrum Eemdelta betekent dit dat de cliënt of de behandelaar zelf de eerste is die uitgebreid geraadpleegd wordt voordat er oplossingen voor problemen worden bedacht. Alle deelnemers hebben invloed op het proces en het resultaat van dit proces. Niet vanuit de intentie om het bestaande huis te verbouwen binnen de muren die er al staan, maar door – samen met alle betrokkenen – nieuwe bouwstenen te zoeken, steeds te zoeken naar het overstijgende belang en zo samen een wezenlijk ander huis bouwen. Door middels ‘tweebenig samenwerken’ te zoeken naar manieren die onze professionals, cliënten en de deelnemende organisaties, anders verbinden.

De procesmanager is verantwoordelijk voor de coördinatie, facilitering en realisatie van het innovatieprogramma en daarmee de transitie, waarbij recht wordt gedaan aan de complexiteit van de opgave en de samenhang tussen de innovatieve thema’s wordt bewaakt. De procesmanager zorgt voor de voortgang van deelprojecten onder de verschillende innovatiethema’s en bewaakt de samenhang binnen de deelprojecten en met de vastgoedontwikkeling. De procesmanager is verantwoordelijk voor het maken van de vertaalslag van innovatieve thema’s naar een uitvoeringsvoorstel en het opstellen van een routekaart/planning voor de implementatie en bewaking van de voortgang hiervan, inclusief business cases en investeringsbegrotingen.

De procesmanager verbindt alle betrokkenen en brengt nieuwe geluiden (landelijk en regionaal) tot stand in het transitieprogramma. De procesmanager werkt in opdracht van het kernteam Expertisecentrum dat door directieleden en managers van de drie organisaties wordt gevormd en ontvangt leiding van één van de leden van het kernteam. De programmanager geeft functioneel leiding aan de projectleiders/projectgroepen voor de deelprojecten, gekoppeld aan de verschillende innovatieve thema’s.

Profiel

Wij zoeken een gedreven kandidaat met ruime ervaring in complexe transitieprocessen met meerdere organisaties en professionals, die vanuit visie en drive bouwt aan de realisatie van de innovatieambitie van het Expertisecentrum. Die ervaring heeft in het verbinden van mensen en organisaties en in tweebenig samenwerken. Die over een stevige persoonlijkheid beschikt, inspireert en motiveert.

De procesmanager Innovatie is een visionair, een eigenzinnige inspirator, een dwarsdenker, die continu anders denkt, anders kijkt en anders doet, maar ook een doorvertaler is van beelden van de gewenste toekomst naar concepten en prototypes en vervolgens naar uitvoeringsvoorstellen voor implementatie. Die het transitieproces leidt op een manier die de samenwerking versterkt, innovatievermogen van deelnemers vergroot, gericht is op samenkracht en steeds weer de mens centraal stelt.

De procesmanager Innovatie beschikt over leiderschap vanuit hoofd én hart, een grote mate van organisatiesensitiviteit en verbindend vermogen. Het vraagt ook om ruimte te geven aan de dialoog en om taal te kunnen geven aan de zaken die in de onderstroom kunnen spelen of moeilijk uit te spreken zijn. Ten slotte is enthousiasme, daadkracht en focus op het resultaat van belang.

Kenmerken

 • Denken, handelen, spreken en schrijven vanuit de visie zoals beschreven in de haalbaarheidsstudie Expertisecentrum Eemsdelta
 • Aantoonbare ervaring in conceptueel denken en innovatie en in samenspraak concepten/plannen ontwikkelen
 • Succesvolle ervaring met leidinggeven aan complexe projecten of programma’s met grote impact, waarbij aantoonbare innovatieve resultaten zijn behaald en meerdere partijen betrokken zijn
 • Ervaring met én een duidelijke visie op complexe transitie processen met meer partijen in brede zin
 • Een actief en relevant netwerk in het noorden van het land (gezondheidszorg, onderwijs, politiek én bedrijfsleven)
 • Academische opleiding, affiniteit met en kennis van de gezondheidszorg en de problematiek binnen het aardbevingsgebied
 • Creatief denker, inspirator, netwerker en verbinder met enige ‘donquichotterie’
 • Analytisch denkend, snel de brede context eigen kunnen maken en vertalen
 • Ondernemend, proactief en resultaatgericht
 • Affiniteit met en kennis van de gezondheidszorg en het aardbevingsgebied

Wat wij bieden

Het betreft een tijdelijke aanstelling vooralsnog voor de periode van 1 jaar, met inschaling op basis van de cao V&V, voor 32 uur per week. De verwachting is dat het transitieproces gedurende ongeveer 2 jaar de ondersteuning van een regisseur nodig heeft.

Meer informatie en solliciteren

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Kijk op www.dehoven.nl, www.lentis.nl of www.zonnehuisgroepnoord.nl voor algemene informatie over de organisaties. Informatie over Expertisecentrum Eemsdelta vind je op: https://www.gza.nl/projecten/expertisecentrum-eemsdelta.

Graag ontvangen wij je sollicitatie, onder vermelding van vacaturenummer 21.050, voor maandag 17 mei a.s. via sollicitatie@zonnehuisgroepnoord.nl.

De eerste gespreksronde wordt op dinsdag 25 mei gepland, de tweede gespreksronde zal op donderdag 27 mei plaats vinden. De gesprekken worden ‘live’ georganiseerd in een corona-proof omgeving.

Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met één van de leden van het kernteam:

 • Karin van der Vries (De Hoven) via 06-2784 7362 (vanaf 3 mei bereikbaar)
 • Ronald Witteman (Lentis) via 06-8236 7723
 • Karel Zuidema (Zonnehuisgroep Noord) via 06-1569 9379

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Marjel Kuiper, adviseur Werving & Selectie (06-52797825).

Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.