Ga naar

Wie zijn wij

In 2019 is Lentis een nieuwe weg ingeslagen met het programma ‘Zorg Dichtbij’. De essentie is dat we (hoog) specialistische geestelijke gezondheidszorg bieden, zo dicht mogelijk bij de cliënt/patiënt. Dit doen we door te werken met een multidisciplinair team per regio dat verantwoordelijk is voor alle bewoners van dat gebied, in goede onderlinge samenwerking en met andere ketenpartners. We benutten de voordelen van nabijheid, met behoud van specialistische kennis. Hierdoor kunnen onze cliënten/patiënten rekenen op goede zorg en waar nodig nog betere toegang tot hoog specialistische zorg. Door binnen de regio bereikbaar en benaderbaar te zijn voor mensen met zorgvragen willen we beter op hun vragen inspelen en de wachttijden verminderen.

De regio Oldambt is in juni 2019 als eerste gestart met deze nieuwe aanpak. De evaluatie van de proeftuin Oldambt vormt de basis om het programma naar de volgende fase te brengen. Het programma is naar verwachting in 2022 afgerond. Voor deze nieuwe fase zoeken wij een Programmaleider.

Jaarlijks helpt Lentis ruim 30.000 kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische problemen en mensen met ouderenproblematiek. Wij bieden deskundige en kwalitatief goede zorg vanuit onze verschillende zorggroepen en diensten in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Met ons nieuwe programma wil Lentis tegemoet komen aan de veranderende zorgvraag. Vrijwel iedere burger heeft op enig moment in het leven vragen over geestelijke gezondheid, ouderdom en ondersteuning of zorg thuis. Door te werken met Wijk GGZ teams wil Lentis inspelen op deze vragen in samenhang met de omgeving, de regio waar Lentis actief is. Meer weten? Bekijk dan https://www.youtube.com/watch?v=ClGeqS6271I&feature=youtu.be

Context programma

Door een combinatie aan interne en externe invloeden is binnen Lentis een grote versnippering van zorgaanbod verdeeld over vele specialistische teams ontstaan. Deze teams richten zich over het algemeen tot een specifieke doelgroep, waarbij juist onderlinge verbinding tekort schiet. De zorg wordt hierdoor versnipperd en geïsoleerd aangeboden en medewerkers voelen zich buiten hun teams vervreemd van de organisatie. De inrichting waarbij aan de basis van de zorg een verdeling naar regio’s en specialistische GGZ teams is gemaakt, vereisen een nieuwe ordening rondom van deze specialistische kennis.

 In 2019 is Lentis een nieuwe weg ingeslagen met het programma ‘Zorg Dichtbij’. Met dit programma willen we onze toegankelijkheid voor en aansluiting met cliënten met GGZ zorgvragen verbeteren en beter op de hulpvraag in kunnen spelen. Dit geldt ook voor de familie en andere naasten van de cliënten. Waar we eerder werkten met verschillende teams gaan we deze zorg nu vanuit één regioteam leveren dichtbij de cliënt.  Adagium hierbij is: het verlenen van zorg in de regio, met de cliënt en professional in the lead. Dit doen we door ons meer te richten op de regio waar deze cliënt woont, door meer verbinding te maken met alle belanghebbenden in die regio en door onze processen zo in te richten dat ze weer ondersteunend worden aan cliënt en professional. Daarnaast willen we de GGZ kennis en kunde, waarvan de ontwikkeling het afgelopen decennium een grote vlucht heeft genomen, beter toegankelijk maken in deze regio’s. 

Het programma Zorg Dichtbij is opgezet met ondersteuning van een extern bureau en werkt met zes ontwerpgroepen. Deze zijn nodig om de nieuwe inrichting van onze organisatie vorm te geven. Dit zijn: regionalisering, professional in the lead, onderzoek, optimale ondersteuning, financieel gezond en besturing.

Op 17 juni 2019 zijn de eerste 4 GGZ regioteams gestart in de proeftuin in Oldambt. Binnenkort wordt deze proeftuin geëvalueerd, hetgeen input op moet leveren voor de  hele omvorming van de GGZ teams binnen de provincie Groningen naar GGZ regioteams in (het eerste kwartaal van) 2020. Wanneer deze omvorming start is het van zeer groot belang dat de kennis en expertisenetwerken grotendeels functioneren. Deze netwerken moeten in het najaar van 2019 gestalte krijgen op de wijze die is beschreven in het ontwerp van de projectgroep. Natuurlijk kunnen in het ontwerp waar nodig wijzigingen of verbeteringen worden aangebracht.

Het implementeren in de teams is een belangrijke taak. De benadering is bottom-up en een nieuwe uitdaging is om de kennis en ervaringen die zijn opgedaan in de ontwerpgroepen te delen met de teams. Dit met als doel om de teams zelfstandig conform de nieuwe werkwijze en gedragingen te laten werken en verantwoordelijkheden lager te beleggen in de organisatie. We willen dat professionals optimaal hun kennis, vaardigheden en talenten inzetten om zowel op inhoud als organisatie een leidende rol te vervullen. Dat vereist betrokkenheid bij besluitvorming en zeggenschap over hoe de organisatie binnen de regio’s ontwikkeld kan worden. Wil je zien hoe we dit doen? Bekijk dan dit filmpje op youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ClGeqS6271I&feature=youtu.be

Ben jij de bevlogen programmaleider (36 uur per week) die we zoeken?

Je bent een verpleegkundig specialist, (GZ/klinisch) psycholoog of psychiater met management ervaring op minimaal middenmanagement niveau, ervaring in veranderopdrachten en het leiden van complexe projecten. Je bent een goede gesprekspartner van de behandelstaf. Je kunt omgaan met weerbarstige cultuurveranderingen en leidt vanuit het gedachtengoed ’’professional in the lead’’ het programma met souplesse.

Met jouw drive en ondernemingslust weet jij van ons nieuwe programma een succes te maken! Kenmerkend voor jou zijn: 

 • Verbindend vermogen
 • Anticiperend en resultaatgericht
 • Communicatieve (luister)vaardigheden
 • Coachend leiderschap
 • Visie uit kunnen dragen

Dit ga je doen als programmaleider

Het gaat om een complexe veranderkundige opgave. Je benut de talenten in de organisatie optimaal om het programma verder te ontwikkelen en te realiseren. Je creëert een effectief samenspel tussen medewerkers en de lijnorganisatie, de ondersteunende diensten en vooral ook met de externe omgeving. Je stelt continu de beoogde doelen centraal en beschikt over de flexibiliteit om plannen op basis van ervaringen waar nodig bij te stellen.

Je hebt van de RvB en DR mandaat om – na afstemming met de directie OVP - besluiten te nemen die gericht zijn op de uitvoering van het programma, het inzetten van de benodigde mensen en middelen en het realiseren van de doelen.

Verder:

 • Stel je mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie een vervolg programmaplan op
 • Adviseer je de Raad van Bestuur en de directieraad over het vervolg
 • Communiceer je goed met collega’s, OR, CR, ketenpartners
 • Geef je leiding aan het programma en programmateam
 • Ben je verantwoordelijk voor implementatie van het programmaplan
 • i.v.m. ambulante werkzaamheden heb je de beschikking over eigen vervoer     

Direct solliciteren

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik vertel je graag meer over deze vacature.

Marjolein Boshuisen